Danh mục TCVN (ngành thủy lợi)

Tải File Excel Danh muc tieu chuan (Link có thể download file từ trang của Bộ NN&PTNT)

Ký hiệu Tên Tiêu chuẩn LOẠI NĂM GHI CHÚ
QP.TL-C-5-75 QUY PHẠM THIẾT KẾ TẦNG LỌC NGƯỢC CÔNG TRÌNH THỦY CÔNG QP.TL 1975
QP.TL.C-1-78 Quy phạm tải trọng và lực tác dụng lên công trình thuỷ lợi QP.TL 1978
QCVN 04-01-2010-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thành phần, nội dung lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư và báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án thuỷ lợi QCVN 2010
QCVN 04-02:2010-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thành phần, nội dung hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công công trình thuỷ lợi QCVN 2010
QCVN 04-04-2012-BNNPTNT Công trình thủy lợi – khoan nổ mìn đào đá – yêu cầu kỹ thuật QCVN 2012
QCVN 04-05-2012-BNNPTNT Công trình thủy lợi – các quy định chủ yếu về thiết kế QCVN 2012
TCVN 4118-2012 Công trình thủy lợi – hệ thống tưới tiêu – yêu cầu thiết kế TCVN 2012
TCVN 9845-2013-01 Tính toán các đặc trưng dòng chảy lũ – Phần 1 TCVN 2013
TCVN 9845-2013-02 Tính toán các đặc trưng dòng chảy lũ – Phần 2 TCVN 2013
TCVN 9845-2013-03 Tính toán các đặc trưng dòng chảy lũ – Phần 3 TCVN 2013
TCVN 9845-2013-04 Tính toán các đặc trưng dòng chảy lũ – Phần 4 TCVN 2013
QCVN 16-2014-BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng QCVN 2014
QCVN 18-2014-BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn trong xây dựng QCVN 2014
TCVN 3392-1985 Sản phẩm thuỷ tinh dùng trong xây dựng Thuật ngữ – Định nghĩa TCVN 1985
TCVN 4116-1985 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thủy công – Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 1985
TCVN 4419-1985 Địa chất thuỷ văn – Thuật ngữ và định nghĩa TCVN 1985
TCVN 4253-1986 Nền các công trình thủy công – Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 1986
14 TCN 56-1988 Thiết kế đập đê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kê 14 TCN 1988
14 TCN 57-1988 Thiết kế dẫn dòng trong xây dựng công trình thủy lợi 14 TCN 1988
TCVN 5060-1990 Công trình thủy lợi – Các quy định chủ yếu về thiết kế TCVN 1990
14 TCN 83-1991 Quy trình xác định độ thấm nước của đá bằng phương pháp thí nghiệm ép nước vào hố khoan 14 TCN 1991
TCVN 5641-1991 Bể chứa bê tông cốt thép – Quy phạm thi công, nghiệm thu TCVN 1991
14 TCN 88-1993 Thành phần, khối lượng khảo sát và xử lý mối gây hại đập đất 14 TCN 1993
TCVN 6070-1995 Xi măng poóc lăng – Phương pháp xác định nhiệt thủy hoá TCVN 1995
14 TCN 111-1997 HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TÀI NGUYÊN NƯỚC 14 TCN 1997
14 TCN 112-1997 HƯỚNG DẪN TÍNH TOÁN VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ DỰ ÁN THỦY LỢI PHỤC VỤ TƯỚI, TIÊU 14 TCN 1997
14 TCN 53-1997 TIÊU CHUẨN RỬA ĐẤT MẶN – Soát xét lần 1 14 TCN 1997
14 TCN 116-1999 THÀNH PHẦN KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH TRONG CÁC GIAI ĐOẠN LẬP DỰ ÁN VÀ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI 14 TCN 1999
14 TCN 115-2000 THÀNH PHẦN, NỘI DUNG VÀ KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT TRONG CÁC GIAI ĐOẠN LẬP DỰ ÁN VÀ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI 14 TCN 2000
14 TCN 100-2001 Thiết bị quan trắc cum đầu mối công trình thủy lợi – Các quy định chủ yếu về thiết kế bố trí 14 TCN 2001
14 TCN 101-2001 GIẾNG GIẢM ÁP – QUY TRÌNH KỸ THUẬT THI CÔNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, NGHIỆM THU 14 TCN 2001
14 TCN 102-2002 Quy phạm không chế cao độ cơ sở trong công trình thủy lợi 14 TCN 2002
14 TCN 118-2002 Thành phần, nội dung và khối lượng lập các dự án đầu tư thuỷ lợi 14 TCN 2002
14 TCN 119-2002 Thành phần, nội dung và khối lượng lập thiết kế công trình thuỷ lợi 14 TCN 2002
14 TCN 120-2002 Công trình thuỷ lợi – xây và lát gạch – yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu 14 TCN 2002
14 TCN 121-2002 Hồ chứa nước – công trình thuỷ lợi qui định về lập và ban hành qui trình vận hành điều tiết 14 TCN 2002
14 TCN 12-2002 Công trình thuỷ lợi – xây và lát đá – yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu 14 TCN 2002
14 TCN 122-2002 Tiêu chuẩn phòng, chống lũ đồng bằng sông hồng 14 TCN 2002
14 TCN 123-2002 Đất xây dựng công trình thuỷ lợi – phân loại 14 TCN 2002
14 TCN 124-2002 Đất xây dựng công trình thuỷ lợi – yêu cầu chung về lấy mẫu, đóng gói, vận chuyển và bảo quản mẫu đất dùng cho các thí nghiệm ở trong phòng 14 TCN 2002
14 TCN 125-2002 Đất xây dựng công trình thuỷ lợi – phương pháp xác định độ ẩm của đất trong phòng thí nghiệm 14 TCN 2002
14 TCN 126-2002 Đất xây dựng công trình thuỷ lợi – ph¬ương pháp xác định khối lư¬ợng thể tích của đất trong phòng thí nghiệm 14 TCN 2002
14 TCN 127-2002 Đất xây dựng công trình thuỷ lợi – phương pháp xác định khối lượng riêng của đất trong phòng thí nghiệm 14 TCN 2002
14 TCN 128-2002 Đất xây dựng công trình thuỷ lợi – phương pháp xác định giới hạn chảy và giới hạn dẻo của đất trong phòng thí nghiệm 14 TCN 2002
14 TCN 129-2002 Đất xây dựng công trình thuỷ lợi – phương pháp phân tích thành phần hạt của đất trong phòng thí nghiệm 14 TCN 2002
14 TCN 130-2002 Hướng dẫn thiết kế đê biển 14 TCN 2002
14 TCN 22-2002 Qui phạm khống chế mặt bằng cơ sở trong công trình thủy lợi 14 TCN 2002
14 TCN 23-2002 QUI TRÌNH SƠ HOẠ DIỄN BIẾN LÒNG SÔNG 14 TCN 2002
14 TCN 40-2002 Quy phạm đo kênh và xác định tim công trình trên kênh 14 TCN 2002
14 TCN 59-2002 Công trình thuỷ lợi – kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu 14 TCN 2002
14 TCN 63-2002 BÊ TÔNG THỦY CÔNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT 14 TCN 2002
14 TCN 64-2002 Hỗn hợp bê tông thủy công yêu cầu kỹ thuật 14 TCN 2002
14 TCN 65-2002 Hỗn hợp bê tông thủy công và bê tông thủy công – phương pháp thử 14 TCN 2002
14 TCN 66-2002 Xi măng dùng cho bê tông thủy công yêu cầu kỹ thuật 14 TCN 2002
14 TCN 67-2002 Xi măng dùng cho bê tông thủy công phương pháp thử 14 TCN 2002
14 TCN 68-2002 Cát dùng cho bê tông thủy công yêu cầu kỹ thuật 14 TCN 2002
14 TCN 69-2002 Cát dùng cho bê tông thủy công phương pháp thử 14 TCN 2002
14 TCN 70-2002 Đá dăm, sỏi và sỏi dăm dùng cho bê tông thủy công – yêu cầu kỹ thuật 14 TCN 2002
14 TCN 71-2002 Đá dăm, sỏi và sỏi dăm dùng cho bê tông thủy công – phương pháp thử 14 TCN 2002
14 TCN 72-2002 Nước dùng cho bê tông thủy công yêu cầu kỹ thuật 14 TCN 2002
14 TCN 73-2002 Nước dùng cho bê tông thủy công phương pháp thử 14 TCN 2002
TCXDVN 285:2002 Công trình thuỷ lợi các quy định chủ yếu về thiết kế TCXD 2002
14 TCN 9-2003 Công trình thuỷ lợi – kênh đất – yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu 14 TCN 2003
14 TCN 1-2004 Quy trình kỹ thuật phụt vữa gia cố đê 14 TCN 2004
14 TCN 144-2004 Quy trình vận hành và bảo dưỡng hệ thống giếng giảm áp đê Hà Nội – Hà Tây 14 TCN 2004
14 TCN 20-2004 Đập Đất – Yêu cầu kỹ thuật thi công bằng phương pháp đầm nén Soát xét lần 4 14 TCN 2004
14 TCN 79-2004 Kết cấu thép và thiết bị cơ khí công trình thuỷ lợi sơn bảo vệ Soát xét lần thứ nhất 14 TCN 2004
TCXDVN 305-2004 Bê tông khối lớn – Qui phạm thi công và nghiệm thu TCXD 2004
TCXDVN 315-2004 Công trình thủy điện Sơn la – Các quy định chủ yếu về an toàn và ổn định công trình – Tiêu chuẩn thiết kế công trình tạm: để quây và kênh dẫn dòng thi công TCXD 2004
14 TCN 132-2005 Đất xây dựng công trình thuỷ lợi – phương pháp xác định các đặc trưng tan rã của đất trong phòng thí nghiệm 14 TCN 2005
14 TCN 133-2005 Đất xây dựng công trình thuỷ lợi – phương pháp xác định các đặc trưng trương nở của đất trong phòng thí nghiệm 14 TCN 2005
14 TCN 134-2005 Đất xây dựng công trình thuỷ lợi – Phương pháp xác định các đặc trưng co ngót của đất trong phòng thí nghiệm 14 TCN 2005
14 TCN 135-2005 Đất xây dựng công trình thuỷ lợi – phương pháp xác định khối lượng thể tích khô lớn nhất và độ ẩm đầm nén tốt nhất của vật liệu đất dính trong phòng thí nghiệm 14 TCN 2005
14 TCN 136-2005 Đất xây dựng công trình thuỷ lợi phương pháp xác định khối lượng thể tích khô lớn nhất và nhỏ nhất của đất cát và đất sỏi sạn (đất rời) trong phòng thí nghiệm 14 TCN 2005
14 TCN 137-2005 Đất xây dựng công trình thuỷ lợi phương pháp xác định các đặc trưng nén lún một chiều của đất trong phòng thí nghiệm 14 TCN 2005
14 TCN 138-2005 Đất xây dựng công trình thuỷ lợi – phương pháp xác định đặc trưng lún ướt của đất trong phòng thí nghiệm 14 TCN 2005
14 TCN 139-2005 Đất xây dựng công trình thuỷ lợi – phương pháp xác định hệ số thấm của đất trong phòng thí nghiệm 14 TCN 2005
14 TCN 140-2005 Đất xây dựng công trình thuỷ lợi – phương pháp xác định độ bền chống cắt của đất bằng thiết bị cắt phẳng trong phòng thí nghiệm 14 TCN 2005
14 TCN 141-2005 Quy phạm đo vẽ mặt cắt, bình đồ địa hình công trình thuỷ lợi 14 TCN 2005
14 TCN 145-2005 Hướng dẫn lập đề cương khảo sát thiết kế công trình thủy lợi 14 TCN 2005
14 TCN 146-2005 Đất xây dựng công trình thuỷ lợi – phương pháp thí nghiệm trong phòng để xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời 14 TCN 2005
14 TCN 147-2005 Đất xây dựng công trình thuỷ lợi – phương pháp thí nghiệm cắt cánh ở trong phòng để xác định sức chống cắt của đất hạt mịn mềm yếu 14 TCN 2005
14 TCN 148-2005 Đất xây dựng công trình thuỷ lợi – phương pháp thí nghiệm trong phòng để xác định hàm lượng chất hữu cơ của đất 14 TCN 2005
14 TCN 149 – 2005 Đất xây dựng công trình thuỷ lợi – phương pháp thí nghiệm trong phòng để xác định hàm lượng và thành phần muối hòa tan của đất 14 TCN 2005
14 TCN 155-2005 Công trình thuỷ lợi yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị máy bơm 14 TCN 2005
14 TCN 156-2005 Hệ thống công trình thuỷ lợi quy định về lập và ban hành quy trình vận hành hệ thống 14 TCN 2005
14 TCN 157-2005 Tiêu chuẩn thiết kế đập đất đầm nén 14 TCN 2005
TCXDVN 335-2005 Công trình thủy điện Sơn La tiêu chuẩn thiết kế kỹ thuật TCXD 2005
14 TCN 112–2006 Tính toán và đánh giá hiệu quả kinh tế dự án thuỷ lợi phục vụ tưới, tiêu 14 TCN 2006
14 TCN 150-2006 Đất xây dựng công trình thuỷ lợi – phương pháp xác định độ ẩm của đất tại hiện trường 14 TCN 2006
14 TCN 151-2006 Đất xây dựng công trình thuỷ lợi – phương pháp xác định khối lượng thể tích của đất tại hiện trường 14 TCN 2006
14 TCN 152-2006 Đất xây dựng công trình thuỷ lợi – phương pháp xác định độ chặt của đất đắp sau đầm nén tại hiện trường 14 TCN 2006
14 TCN 153-2006 Đất xây dựng công trình thuỷ lợi – phương pháp xác định độ thấm nước của đất bằng cách đổ nước thí nghiệm trong hố đào và trong hố khoan 14 TCN 2006
14 TCN 154-2006 Đất xây dựng công trình thủy lợi – Thuật ngữ và định nghĩa 14 TCN 2006
14 TCN 165-2006 Thành phần, khối lượng khảo sát địa hình công trình đê điều 14 TCN 2006
14 TCN 171-2006 Thành phần, nội dung lập Báo cáo đầu tư, Dự án đầu tư và Báo cáo kinh tế kỹ thuật các Dự án thuỷ lợi 14 TCN 2006
14 TCN 173-2006 Tiêu chuẩn thí nghiệm mô hình thuỷ lực công trình đầu mối thuỷ lợi 14 TCN 2006
14 TCN 197-2006 Công trình thủy lợi – cống lấy nước bằng thép bọc bê tông, bê tông cốt thép – hướng dẫn thiết kế 14 TCN 2006
14 TCN 198-2006 Công trình thủy lợi – các công trình tháo nước – hướng dẫn tính toán khí thực 14 TCN 2006
14 TCN 7-2006 Công trình thuỷ lợi – máy bơm nước – lắp đặt, nghiệm thu – yêu cầu kỹ thuật 14 TCN 2006
TCVN 141-2008 Xi măng poóc lăng – phương pháp phân tích hóa học TCVN 2008
TCVN 7888-2008 Cọc bê tông ly tâm ứng lực trước TCVN 2008
TCVN 7890-2008 Vật liệu chịu lửa kiềm tính – phương pháp xác đỊnh hàm lượng magiê oxit (mgo) TCVN 2008
TCVN 7891-2008 Vật liệu chịu lửa kiềm tính – Spinel – Phương pháp xác định hàm lượng SIO2, FE2O3, AL2O3, CAO TCVN 2008
TCVN 7951-2008 Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông yêu cầu kỹ thuật TCVN 2008
TCVN 7952-10-2008 Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông – phương pháp thử Phần 10: Xác định cường độ chịu kéo và độ giãn dài khi đứt TCVN 2008
TCVN 7952-11-2008 Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông – phương pháp thử Phần 11: Xác định cường độ liên kết TCVN 2008
TCVN 7952-1-2008 Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông – phương pháp thử Phần 1: Xác định độ nhớt TCVN 2008
TCVN 7952-2-2008 Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông – phương pháp thử Phần 2: Xác định độ chảy sệ TCVN 2008
TCVN 7952-3-2008 Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông – phương pháp thử Phần 3: Xác định thời gian tạo gel TCVN 2008
TCVN 7952-4-2008 Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông – phương pháp thử Phần 4: Xác định cường độ dính kết TCVN 2008
TCVN 7952-5-2008 Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông – phương pháp thử Phần 5: Xác định độ hấp thụ nước TCVN 2008
TCVN 7952-6-2008 Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông – phương pháp thử Phần 6: Xác định nhiệt độ biến dạng dưới tải trọng TCVN 2008
TCVN 7952-7-2008 Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông – phương pháp thử Phần 7: Xác định khả năng thích ứng nhiệt TCVN 2008
TCVN 7952-8-2008 Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông – phương pháp thử Phần 8: Xác định hệ số ngót sau khi đóng rắn TCVN 2008
TCVN 7952-9-2008 Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông – phương pháp thử Phần 9: Xác định cường độ chịu nén và môđun đàn hồi khi nén ở điểm chảy TCVN 2008
TCVN 7957-2008 Thoát nước – mạng lưới và công trình bên ngoài – tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2008
TCVN 7958-2008 Bảo vệ công trình xây dựng – phòng chống mối cho công trình xây dựng mới TCVN 2008
TCVN 7959-2008 Blốc bê tông khí chưng áp (AAC) TCVN 2008
TCVN 7937-1-2009 Thép làm cốt bê tông và bê tông dự ứng lực – phương pháp thử – phần 1: thanh, dây và sợi làm cốt TCVN 2009
TCVN 7937-2-2009 Thép làm cốt bê tông và bê tông dự ứng lực – phương pháp thử – phần 2: lưới hàn TCVN 2009
TCVN 7937-3-2009 Thép dùng làm cốt bê tông và bê tông dự ứng lực – phương pháp thử- phần 3: thép dự ứng lực TCVN 2009
TCVN 8163-2009 Thép cốt bê tông – mối nối bằng ống ren TCVN 2009
TCVN 4195-2012 Đất xây dựng – phương pháp xác định – khối lượng riêng trong phòng thí nghiệm TCVN 2012
TCVN 4196-2012 Đất xây dựng – phương pháp xác định – độ ẩm và độ hút ẩm trong phòng thí nghiệm TCVN 2012
TCVN 4197-2012 Đất xây dựng – phương pháp xác định – giới hạn dẻo và giới hạn chảy trong phòng thí nghiệm TCVN 2012
TCVN 4200-2012 Đất xây dựng – phương pháp xác định tính nén lún trong phòng thí nghiệm TCVN 2012
TCVN 4201-2012 Đất xây dựng – phương pháp xác định độ chặt tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm TCVN 2012
TCVN 4202-2012 Đất xây dựng – phương pháp xác định khối lượng thể tích trong phòng thí nghiệm TCVN 2012
TCVN 4253-2012 Công trình thủy lợi – nền các công trình thủy công – yêu cầu thiết kế TCVN 2012
TCVN 4447-2012 Công tác đất – thi công và nghiệm thu TCVN 2012
TCVN 8731-2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi – phương pháp xác định độ thấm nước của đất bằng thí nghiệm đổ nước trong hố đào và trong hố khoan tại hiện trường TCVN 2012
TCVN 8732-2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi – thuật ngữ và định nghĩa TCVN 2012
TCVN 8733-2012 Đá xây dựng công trình thủy lợi – phương pháp lấy mẫu, vận chuyển, lựa chọn và bảo quản mẫu đá dùng cho các thí nghiệm trong phòng TCVN 2012
TCVN 8734-2012 Đá xây dựng công trình thủy lợi – phương pháp phân tích thạch học bằng soi kính lát mỏng để xác định tên đá TCVN 2012
TCVN 8735-2012 Đá xây dựng công trình thủy lợi – phương pháp xác định khối lượng riêng của đá trong phòng thí nghiệm TCVN 2012
TCVN 8873-2012 Xi măng nở TCVN 2012
TCVN 8874-2012 Phương pháp thử – xác định độ nở hãm của vữa xi măng nở TCVN 2012
TCVN 8875-2012 Phương pháp thử – xác định thời gian đông kết của vữa xi măng bằng kim vicat cải biến TCVN 2012
TCVN 8876-2012 Phương pháp thử – xác định hàm lượng bọt khí trong vữa xi măng TCVN 2012
TCVN 9065-2012 vật liệu chống thấm – sơn nhũ tương bitum TCVN 2012
TCVN 9066-2012 Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính – yêu cầu kỹ thuật TCVN 2012
TCVN 9067-1-2012 Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính – phương pháp thử TCVN 2012
TCVN 9067-2-2012 Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính – phương pháp thử – phần 2: xác định độ bền chọc thủng động TCVN 2012
TCVN 9067-3-2012 Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính – phương pháp thử – phần 3: xác định độ bền nhiệt TCVN 2012
TCVN 9067-4-2012 Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính – phương pháp thử – phần 4: xác định độ thấm nước dưới áp lực thủy tĩnh TCVN 2012
TCVN 9113-2012 Ống bê tông cốt thép thoát nước TCVN 2012
TCVN 9114-2012 Sản phẩm bê tông ứng lực trước – yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra chấp nhận TCVN 2012
TCVN 9115-2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép – thi công và nghiệm thu TCVN 2012
TCVN 9116-2012 Cống hộp bê tông cốt thép TCVN 2012
TCVN 9137-2012 Công trình thuỷ lợi – thiết kế đập bê tông và bê tông cốt thép TCVN 2012
TCVN 9138-2012 Vải địa kỹ thuật – phương pháp xác định cường độ chịu kéo của mối nối TCVN 2012
TCVN 9139-2012 Công trình thủy lợi – kết cấu bê tông, bê tông cốt thép vùng ven biển – yêu cầu kỹ thuật TCVN 2012
TCVN 9140-2012 Công trình thủy lợi – Yêu cầu bảo quản mẫu nõn khoan trong công tác khảo sát địa chất công trình TCVN 2012
TCVN 9141-2012 Công trình thủy lợi – trạm bơm tưới, tiêu nước – yêu cầu thiết kế thiết bị động lực và cơ khí TCVN 2012
TCVN 9142-2012 Công trình thủy lợi – trạm bơm tưới, tiêu nước – Yêu cầu cung cấp điện và điều khiển TCVN 2012
TCVN 9143-2012 Công trình thủy lợi – tính toán đường viền thấm dưới đất của đập trên nền không phải là đá TCVN 2012
TCVN 9144-2012 Công trình thủy lợi – yêu cầu thiết kế âu tàu TCVN 2012
TCVN 9145-2012 Công trình thuỷ lợi – quy trình tính toán đường ống dẫn bầng thép TCVN 2012
TCVN 9146-2012 Công trình thủy lợi – hướng dẫn định kỳ sửa chữa các thiết bị trạm bơm TCVN 2012
TCVN 9147-2012 Công trình thủy lợi − qui trình tính toán thủy lực đập tràn TCVN 2012
TCVN 9148-2012 Công trình thủy lợi – xác định hệ số thấm của đất đá chứa nước bằng phương pháp hút nước thí nghiệm từ các lỗ khoan TCVN 2012
TCVN 9149-2012 Công trình thuỷ lợi – xác định độ thấm nước của đá bằng phương pháp thí nghiệm ép nước vào lỗ khoan TCVN 2012
TCVN 9150-2012 Công trình thủy lợi – cầu máng vỏ mỏng xi măng lưới thép – yêu cầu thiết kế TCVN 2012
TCVN 9151-2012 Công trình thủy lợi – quy trình tính toán thủy lực cống dưới sâu TCVN 2012
TCVN 9152-2012 Công trình thủy lợi – quy trình thiết kế tường chắn công trình thủy lợi TCVN 2012
TCVN 9153-2012 Công trình thủy lợi – phương pháp chỉnh lý kết quả thí nghiệm mẫu đất TCVN 2012
TCVN 9154-2012 Công trình thủy lợi – quy trình tính toán đường hầm thủy lợi TCVN 2012
TCVN 9155-2012 Công trình thủy lợi – yêu cầu kỹ thuật khoan máy trong công tác khảo sát địa chất TCVN 2012
TCVN 9156-2012 Công trình thủy lợi – phương pháp đo vẽ bản đồ địa chất công trình tỷ lệ lớn TCVN 2012
TCVN 9164-2012 Công trình thủy lợi – hệ thống tưới tiêu – yêu cầu kỹ thuật vận hành hệ thống kênh TCVN 2012
TCVN 9166-2012 Công trình thủy lợi – yêu cầu kỹ thuật thi công bằng biện pháp đầm nén nhẹ TCVN 2012
TCVN 9167-2012 Công trình thủy lợi – đất mặn – quy trình rửa mặn TCVN 2012
TCVN 9190-2012 Vật liệu cacbua silic – phương pháp phân tích hóa học TCVN 2012
TCVN 9202-2012 Xi măng xây trát TCVN 2012
TCVN 9204-2012 Vữa xi măng khô trộn sẵn không co TCVN 2012
TCVN 9205-2012 Cát nghiền cho bê tông và vữa TCVN 2012
TCVN 9245-2012 Cọc ống thép TCVN 2012
TCVN 9246-2012 Cọc ống ván thép TCVN 2012
TCVN 9334-2012 Bê tông nặng – phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nẩy TCVN 2012
TCVN 9335-2012 Bê tông nặng – phương pháp thử không phá hủy – xác định cường độ nén sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy TCVN 2012
TCVN 9336-2012 Bê tông nặng – phương pháp xác định hàm lượng sunfat TCVN 2012
TCVN 9337-2012 Bê tông nặng – xác định độ thấm ion clo bằng phương pháp đo điện lượng TCVN 2012
TCVN 9338-2012 Hỗn hợp bê tông nặng – phương pháp xác định thời gian đông kết TCVN 2012
TCVN 9339-2012 Bê tông và vữa xây dựng – phương pháp xác định ph bằng máy đo ph TCVN 2012
TCVN 9340-2012 Hỗn hợp bê tông trộn sẵn – yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu TCVN 2012
TCVN 9343-2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – hướng dẫn công tác bảo trì TCVN 2012
TCVN 9344-2012 Kết cấu bê tông cốt thép – đánh giá độ bền của các bộ phận kết cấu chịu uốn trên công trình bằng phương pháp thí nghiệm chất tải tĩnh TCVN 2012
TCVN 9346-2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển TCVN 2012
TCVN 9348-2012 Bê tông cốt thép – kiểm tra khả năng cốt thép bị ăn mòn – phương pháp điện thế TCVN 2012
TCVN 9357-2012 Bê tông nặng – phương pháp thử không phá hủy – đánh giá chất lượng bê tông bằng vận tốc xung siêu âm TCVN 2012
TCVN 9377-1-2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng – thi công và nghiệm thu – phần 1: công tác lát và láng trong xây dựng TCVN 2012
TCVN 9377-2-2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng – thi công và nghiệm thu – phần 2: công tác trát trong xây dựng TCVN 2012
TCVN 9377-3-2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng – thi công và nghiệm thu – phần 3: công tác ốp trong xây dựng TCVN 2012
TCVN 9378-2012 Khảo sát đánh giá tình trạng nhà và công trình xây gạch đá TCVN 2012
TCVN 9379-2012 Kết cấu xây dựng và nền – nguyên tắc cơ bản về tính toán TCVN 2012
TCVN 9382-2012 Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông sử dụng cát nghiền TCVN 2012
TCVN 9384-2012 Băng chắn nước dùng trong mối nối công trình xây dựng – yêu cầu sử dụng TCVN 2012
TCVN 9385-2012 Chống sét cho công trình xây dựng – hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống TCVN 2012
TCVN 9386-2012 Thiết kế công trình chịu động đất Phần 1: quy định chung, tác động động đất và quy định đối với kết cấu nhà Phần 2: nền móng, tường chắn và các vấn đề địa kỹ thuật TCVN 2012
TCVN 4055-2012 Tổ chức thi công TCVN 2012
TCVN 4252-2012 Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công TCVN 2012
TCVN 4506-2012 Nước cho bê tông và vữa – yêu cầu kỹ thuật TCVN 2012
TCVN 5574-2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2012
TCVN 5641-2012 Bể chứa bằng bê tông cốt thép – thi công và nghiệm thu TCVN 2012
TCVN 8719-2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi – phương pháp xác định các đặc trưng trương nở của đất trong phòng thí nghiệm TCVN 2012
TCVN 8720-2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi – phương pháp xác định các đặc trưng co ngót của đất trong phòng thí nghiệm TCVN 2012
TCVN 8721-2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi – phương pháp xác định khối lượng thể tích khև lớn nhất và nhỏ nhất của đất rời trong phòng thí nghiệm TCVN 2012
TCVN 8722-2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi – phương pháp xác định các đặc trưng lún ướt của đất trong phòng thí nghiệm TCVN 2012
TCVN 7937-1-2013 Thép làm cốt bê tông và bê tông dự ứng lực – phương pháp thử – Phần 1: thanh, dảnh và dây dùng làm cốt TCVN 2013
TCVN 7937-2-2013 Thép làm cốt bê tông và bê tông dự ứng lực – Phương pháp thử – Phần 2: lưới hàn TCVN 2013
TCVN 7937-3-2013 Thép làm cốt bê tông và bê tông dự ứng lực – Phương pháp thử – Phần 3: Thép dự ứng lực TCVN 2013
TCVN 9782-2013 Thịt – xác định dư lượng các chất chuyển hóa của nitrofuran (Aoz, Amoz, Ahd, Sem) bằng kỹ thuật sắc ký lỏng ghép khối phổ Lc-Ms-Ms TCVN 2013
TCVN 9842-2013 Xử lý nền đất yếu bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí trong xây dựng các công trình giao thông – thi công và nghiệm thu TCVN 2013
TCVN 9844-2013 Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đắp trên đất yếu TCVN 2013
TCVN 9846-2013 Quy trình thí nghiệm xuyên tĩnh có đo áp lực nước lỗ rỗng (CPTu) TCVN 2013
TCVN 10302-2014 Phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng TCVN 2014
TCVN 10306-2014 Bê tông cường độ cao – Thiết kế thành phần mẫu hình trụ TCVN 2014
14 TCN 43-1985 Đường thi công công trình Thủy lợi quy phạm thiết kế 14 TCN 1985
14 TCN 114 – 2001 Xi măng và phụ gia trong xây dựng thủy lợi hướng dẫn sử dụng 14 TCN 2001
14 TCN 80-2001 Vữa thủy công yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử 14 TCN 2001
TCVN 2682-2009 Xi măng poóc lăng – yêu cầu kỹ thuật TCVN 2009
TCVN 4787-2009 Xi măng – phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử TCVN 2009
TCVN 6260-2009 Xi măng poóc lăng hỗn hợp – yêu cầu kỹ thuật TCVN 2009
TCVN 7934-2009 Thép phủ epoxy dùng làm cốt bê tông TCVN 2009
TCVN 8213-2009 Tính toán và đánh giá hiệu quả kinh tế dự án thủy lợi phục vụ tưới, tiêu TCVN 2009
TCVN 8214-2009 Thí nghiệm mô hình thủy lực công trình thủy lợi, thủy điện TCVN 2009
TCVN 8215-2009 Công trình thủy lợi – các quy định chủ yếu về thiết kế bố trí thiết bị quan trắc cụm công trình đầu mối TCVN 2009
TCVN 8216-2009 Thiết kế đập đất đầm nén TCVN 2009
TCVN 8217-2009 Đất xây dựng công trình thủy lợi – phân loại TCVN 2009
TCVN 8218-2009 Bê tông thủy công – yêu cầu kỹ thuật TCVN 2009
TCVN 8219-2009 Hỗn hợp bê tông thủy công và bê tông thủy công – phương pháp thử TCVN 2009
TCVN 8220-2009 Vải địa kỹ thuật phương pháp xác định độ dày danh định TCVN 2009
TCVN 8221-2009 Vải địa kỹ thuật − phương pháp xác định khối lượng trên đơn vị diện tích TCVN 2009
TCVN 8222-2009 Vải địa kỹ thuật − Qui định chung về lấy mẫu, thử mẫu và xử lý thống kê TCVN 2009
TCVN 8223-2009 Công trình thuỷ lợi các quy định chủ yếu về đo địa hình, xác định tim kênh và công trình trên kênh TCVN 2009
TCVN 8224-2009 Công trình thủy lợi – Các qui định chủ yếu về lưới khống chế mặt bằng địa hình TCVN 2009
TCVN 8225-2009 Công trình thuỷ lợi các quy định chủ yếu về lưới khống chế cao độ địa hình TCVN 2009
TCVN 8226-2009 Công trình thủy lợi – Các quy định chủ yếu về khảo sát mặt cắt và bình đồ địa hình các tỷ lệ từ 1/200 đến 1/5000 TCVN 2009
TCVN 8227-2009 Mối gây hại công trình đê, đập – Định loại, xác định đặc điểm sinh học, sinh thái học và đánh giá mức độ gây hại (phần 01) TCVN 2009
TCVN 8228-2009 Hỗn hợp bê tông thủy công – Yêu cầu kỹ thuật TCVN 2009
TCVN 8297-2009 Công trình thủy lợi – Đập đất Yêu cầu kỹ thuật trong thi công bằng phương pháp đầm nén TCVN 2009
TCVN 8298-2009 Công trình thủy lợi – Yêu cầu kỹ thuật trong chế tạo và lắp ráp thiết bị cơ khí, kết cấu thép TCVN 2009
TCVN 8299-2009 Công trình thủy lợi – Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế cửa van, khe van bằng thép TCVN 2009
TCVN 8300-2009 Công trình thủy lợi – Máy đóng mở kiểu xi lanh thủy lực – Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, lắp đặt, nghiệm thu, bàn giao TCVN 2009
TCVN 8301-2009 Công trình thủy lợi – Máy đóng mở kiểu vít – Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu TCVN 2009
TCVN 8302-2009 Quy hoạch phát triển thủy lợi – Quy định chủ yếu về thiết kế TCVN 2009
TCVN 8304-2009 Công tác thủy văn trong hệ thống thủy lợi TCVN 2009
TCVN 8305-2009 Công trình thủy lợi – kênh đất – Yêu cầu kỹ thuật trong thi công và nghiệm thu TCVN 2009
TCVN 8306-2009 Công trình thủy lợi – Kích thước các lỗ thoát nước có cửa van chắn nước TCVN 2009
TCVN 8367-2010 Hệ thống công trình thủy lợi – Mạng lưới lấy mẫu chất lượng nước TCVN 2010
TCVN 8412-2010 Công trình thủy lợi – Hướng dẫn lập quy trình vận hành TCVN 2010
TCVN 8413-2010 Công trình thủy lợi – Vận hành và bảo dưỡng hệ thống giếng giảm áp cho đê TCVN 2010
TCVN 8414-2010 Công trình thủy lợi – quy trình quản lý vận hành, khai thác và kiểm tra hồ chứa nước TCVN 2010
TCVN 8415-2010 Công trình thủy lợi – Quản lý tưới nước vùng không ảnh hưởng triều TCVN 2010
TCVN 8416-2010 Công trình thủy lợi – Quy trình quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng trạm bơm và tuốc bin TCVN 2010
TCVN 8417-2010 Công trình thủy lợi – Quy trình quản lý vận hành, duy tu và bảo dưỡng trạm bơm điện TCVN 2010
TCVN 8418-2010 Công trình thủy lợi – Quy trình quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng công TCVN 2010
TCVN 8419-2010 Công trình thủy lợi – Thiết kế công trình bảo vệ bờ sông để chống lũ TCVN 2010
TCVN 8422-2010 Công trình thủy lợi – thiết kế tầng lọc ngược công trình thủy công TCVN 2010
TCVN 8423-2010 Công trình thủy lợi – trạm bơm tưới, tiêu nước – yêu cầu thiết kế công trình thủy công TCVN 2010
TCVN 8477-2010 Công trình thủy lợi – yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế TCVN 2010
TCVN 8478-2010 Công trình thủy lợi – yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế TCVN 2010
TCVN 8479-2010 Công trình đê, đập – yêu cầu kỹ thuật khảo sát mối, một số ẩn họa và xử lý mối gây hại TCVN 2010
TCVN 8480-2010 Công trình đê, đập – yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát và xử lý mối gây hại TCVN 2010
TCVN 8481-2010 Công trình đê điều – Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa hình TCVN 2010
TCVN 8482-2010 Vải địa kỹ thuật – phương pháp xác định khả năng chịu tia cực tím, nhiệt độ và độ ẩm TCVN 2010
TCVN 8483-2010 Vải địa kỹ thuật – phương pháp xác định độ dẫn nước TCVN 2010
TCVN 8484-2010 Vải địa kỹ thuật – phương pháp xác định sức bền kháng thủng bằng phép thử rơi côn TCVN 2010
TCVN 8485-2010 Vải địa kỹ thuật – phương pháp xác định cường độ chịu kéo và độ giãn dài TCVN 2010
TCVN 8486-2010 Vải địa kỹ thuật – phương pháp xác định kích thước lỗ lọc bằng thép thử sàng ướt TCVN 2010
TCVN 8487-2010 Vải địa kỹ thuật – phương pháp xác định độ thấm xuyên TCVN 2010
TCVN 4085-2011 Kết cấu gạch đá – tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu TCVN 2011
TCVN 5573-2011 Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép – tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2011
TCVN 6016-2011 Xi măng – phương pháp thử – xác định cường độ TCVN 2011
TCVN 6477-2011 Gạch bê tông TCVN 2011
TCVN 7959-2011 Bê tông nhẹ – gạch bê tông khí chưng áp (AAC) TCVN 2011
TCVN 8492-2011 Ống cuốn xoắn bằng poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) dùng cho hệ thống dẫn nước và thoát nước đặt ngầm dưới nước trong điều kiện không có áp suất TCVN 2011
TCVN 8635-2011 Công trình thủy lợi ống xi phông kết cấu thép yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, chế tạo và kiểm tra TCVN 2011
TCVN 8636-2011 Công trình thủy lợi – đường ống áp lực bằng thép – yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, chế tạo và lắp đặt TCVN 2011
TCVN 8637-2011 Công trình thủy lợi – máy bơm nước – yêu cầu kỹ thuật lắp đặt và nghiệm thu TCVN 2011
TCVN 8638-2011 Công trình thủy lợi máy bơm nước – yêu cầu kỹ thuật lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa máy bơm chìm TCVN 2011
TCVN 8639-2011 Công trình thủy lợi – Máy bơm nước – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp khảo nghiệm các thông số máy bơm TCVN 2011
TCVN 8640-2011 Công trình thủy lợi – máy đóng mở kiểu cáp – yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, chế tạo, lắp đặt và nghiệm thu TCVN 2011
TCVN 8641-2011 Công trình thủy lợi kỹ thuật tưới tiêu nước cho cây lương thực và cây thực phẩm TCVN 2011
TCVN 8642-2011 Công trình thủy lợi yêu cầu kỹ thuật thi công hạ chìm ống xi phông kết cấu thép TCVN 2011
TCVN 8643-2011 Công trình thủy lợi – cấp hạn hán đối với nguồn nước tưới và cây trồng được tưới TCVN 2011
TCVN 8644-2011 Công trình thủy lợi – Yêu cầu kỹ thuật khoan phụt vữa gia cố đê TCVN 2011
TCVN 8645-2011 Công trình thủy lợi – yêu cầu kỹ thuật khoan phụt xi măng vào nền đá TCVN 2011
TCVN 8646-2011 Công trình thủy lợi – phun phủ kẽm bảo vệ bề mặt kết cấu thép và thiết bị cơ khí – Yêu cầu kỹ thuật TCVN 2011
TCVN 8821-2011 Phương pháp xác định chỉ số cbr của nền đất và các lớp móng đường bằng vật liệu rời tại hiện trường TCVN 2011
TCVN 8824-2011 Xi măng – phương pháp xác định độ co khô của vữa TCVN 2011
TCVN 8825-2011 Phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn TCVN 2011
TCVN 8826-2011 Phụ gia hóa học cho bê tông TCVN 2011
TCVN 8827-2011 Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bê tông và vữa – silicafume và tro trấu nghiền mịn TCVN 2011
TCVN 8828-2011 Bê tông – yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên TCVN 2011
TCVN 8862-2011 Quy trình thí nghiệm xác định cường độ kéo khi ép chẻ của vật liệu hạt liên kết bằng các chất kết dính TCVN 2011
TCVN 8868-2011 Thí nghiệm xác định sức kháng cắt không cố kết – không thoát nước và cố kết – thoát nước của đất dính trên thiết bị nén ba trục TCVN 2011
TCVN 8869-2011 Quy trình đo áp lực nước lỗ rỗng trong đất TCVN 2011
TCVN 8871-1÷6-2011 Vải địa kỹ thuật – phần 1÷6 phương pháp thử TCVN 2011
TCVN 8871-2-2011 Vải địa kỹ thuật – phương pháp thử – phần 2: xác định lực xé rách hình thang TCVN 2011
TCVN 8871-3-2011 Vải địa kỹ thuật – phương pháp thử – phần 3: xác định lực xuyên thủng CBR TCVN 2011
TCVN 8871-4-2011 Vải địa kỹ thuật – phương pháp thử – phần 4: xác định lực kháng xuyên thủng thanh TCVN 2011
TCVN 8871-5-2011 Vải địa kỹ thuật – phương pháp thử – phần 5: xác định áp lực kháng bục TCVN 2011
TCVN 8871-6-2011 Vải địa kỹ thuật – phương pháp thử – phần 6: xác định kích thước lỗ biểu kiến bằng phép thử sàng khô TCVN 2011
TCVN 8877-2011 Xi măng – phương pháp thử – xác định độ nở autoclave TCVN 2011
TCVN 8878-2011 Phụ gia công nghệ cho sản xuất xi măng TCVN 2011
TCVN 9028-2011 Vữa cho bê tông nhẹ TCVN 2011
TCVN 9029-2011 Bê tông nhẹ – gạch bê tông bọt, khí không chưng áp – yêu cầu kỹ thuật TCVN 2011
TCVN 9030-2011 Bê tông nhẹ – gạch bê tông bọt, khí không chưng áp – phương pháp thử TCVN 2011
TCVN 9031-2011 Vật liệu chịu lửa – ký hiệu các đại lượng và đơn vị TCVN 2011
TCVN 9032-2011 Vật liệu chịu lửa – gạch kiềm tính manhêdi spinel và manhêdi crôm dùng cho lò quay TCVN 2011
TCVN 9034-2011 Vữa và bê tông chịu axit TCVN 2011
TCVN 9035-2011 Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng xi măng trong xây dựng TCVN 2011
TCKT 1613/QĐ-BNN-KHCN Về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho chương trình củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển TCKT 2012 cập nhật sau
TCVN 11-2012 Công trình thủy lợi – xây dựng công trình ở vùng triều -yêu cầu tính toán thủy lực ngăn dòng TCVN 2012 Không tìm thấy tài liệu
TCVN 8723-2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi – phương pháp xác định hệ số thấm của đất trong phòng thí nghiệm TCVN 2012
TCVN 8724-2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi – phương pháp xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời trong phòng thí nghiệm TCVN 2012
TCVN 8725-2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi – phương pháp xác định sức chống cắt của đất hạt mịn mềm yếu bằng thí nghiệm cắt cánh ở trong phòng TCVN 2012
TCVN 8726-2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi – phương pháp xác định hàm lượng chất hữu cơ của đất trong phòng thí nghiệm TCVN 2012
TCVN 8727-2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi – phương pháp xác định tổng hàm lượng và hàm lượng các ion thành phần muối hòa tan của đất trong phòng thí nghiệm TCVN 2012
TCVN 8728-2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi – phương pháp xác định độ ẩm của đất tại hiện trường TCVN 2012
TCVN 8729-2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi – phương pháp xác định khối lượng thể tích của đất tại hiện trường TCVN 2012
TCVN 8730-2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi – phương pháp xác định độ chặt của đất sau đầm nén tại hiện trường TCVN 2012
TCVN 9157-2012 Công trình thủy lợi – giếng giảm áp – yêu cầu thi công và kiểm tra nghiệm thu TCVN 2012
TCVN 9158-2012 Công trình thủy lợi – Công trình tháo nước – phương pháp tính toán khí thực TCVN 2012
TCVN 9159-2012 Công trình thủy lợi – khớp nối biến dạng – yêu cầu thi công và nghiệm thu TCVN 2012
TCVN 9160-2012 Công trình thủy lợi – yêu cầu thiết kế – dẫn dòng trong xây dựng TCVN 2012
TCVN 9161-2012 Công trình thủy lợi – khoan nổ mìn đào đá – phương pháp thiết kế, thi công và nghiệm thu TCVN 2012
TCVN 9162-2012 Công trình thủy lợi – đường thi công – yêu cầu thiết kế TCVN 2012
TCVN 9163-2012 Công trình thủy lợi – bản vẽ cơ điện – yêu cầu về nội dung TCVN 2012
TCVN 9165-2012 Công trình thủy lợi – yêu cầu kỹ thuật đắp đê TCVN 2012
TCVN 9168-2012 Công trình thủy lợi – hệ thống tưới tiêu – phương pháp xác định hệ số tưới lúa TCVN 2012
TCVN 9169-2012 Công trình thủy lợi – hệ thống tưới tiêu – quy trình tưới nhỏ giọt TCVN 2012
TCVN 9170-2012 Hệ thống tưới tiêu – yêu cầu kỹ thuật tưới bằng phương pháp phun mưa TCVN 2012
TCVN 9342-2012 Công trình bê tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốt pha trượt – thi công và nghiệm thu TCVN 2012
TCVN 9345-2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm TCVN 2012
TCVN 9347-2012 Cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép đúc sẵn – phương pháp thí nghiệm gia tải để đánh giá độ bền, độ cứng và khả năng chống nứt TCVN 2012
TCVN 9349-2012 Lớp phủ mặt kết cấu xây dựng – phương pháp kéo đứt thử độ bám dính nền TCVN 2012
TCVN 9350-2012 Đất xây dựng – phương pháp phóng xạ xác định độ ẩm và độ chặt của đất tại hiện trường TCVN 2012
TCVN 9351-2012 Đất xây dựng – phương pháp thí nghiệm hiện trường – thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (spt) TCVN 2012
TCVN 9352-2012 Đất xây dựng – phương pháp thí nghiệm xuyên tĩnh TCVN 2012
TCVN 9354-2012 Đất xây dựng – phương pháp xác định môđun biến dạng tại hiện trường bằng tấm nén phẳng TCVN 2012
TCVN 9355-2012 Gia cố nền đất yếu bảng bấc thấm thoát nước TCVN 2012
TCVN 9356-2012 Kết cấu bê tông cốt thép – phương pháp điện từ xác định chiều dày lớp bê tông bảo vệ, vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông TCVN 2012
TCVN 9360-2012 Quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bảng phương pháp đo cao hình học TCVN 2012
TCVN 9361-2012 Công tác nền móng – thi công và nghiệm thu TCVN 2012
TCVN 9362-2012 Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình TCVN 2012
TCVN 9390-2012 Thép cốt bê tông – mối nối bằng dập ép ống – yêu cầu thiết kế thi công và nghiệm thu TCVN 2012
TCVN 9391-2012 Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông cốt thép – tiêu chuẩn thiết kế, thi công lắp đặt và nghiệm thu TCVN 2012
TCVN 9392-2012 Thép cốt bê tông – hàn hồ quang TCVN 2012
TCVN 9393-2012 Cọc – phương pháp thử nghiệm hiện trường bảng tải trọng tĩnh ép dọc trục TCVN 2012
TCVN 9394-2012 Đóng và ép cọc – thi công và nghiệm thu TCVN 2012
TCVN 9395-2012 Cọc khoan nhồi – thi công và nghiệm thu TCVN 2012
TCVN 9396-2012 Cọc khoan nhồi – xác định tính đồng nhất của bê tông – phương pháp xung siêu âm TCVN 2012
TCVN 9397-2012 Cọc – kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động biến dạng nhỏ TCVN 2012
TCVN 9398-2012 Công tác trắc địa trong xây dựng công trình – yêu cầu chung TCVN 2012
TCVN 9401-2012 Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình TCVN 2012
TCVN 9402-2012 Chỉ dẫn kỹ thuật công tác khảo sát địa chất công trình cho xây dựng vùng các-tơ TCVN 2012
TCVN 9403-2012 Gia cố đất nền yếu – phương pháp trụ đất xi măng TCVN 2012
TCVN 9404-2012 Sơn xây dựng – phân loại TCVN 2012
TCVN 9405-2012 Sơn tường – sơn nhũ tương – phương pháp xác định độ bền nhiệt ẩm của màng sơn TCVN 2012
TCVN 9406-2012 Sơn – phương pháp không phá hủy xác định chiều dày màng sơn khô TCVN 2012
TCVN 9488-2012 Xi măng đóng rắn nhanh TCVN 2012
TCVN 9489-2012 Bê tông – xác định chiều dày của kết cấu dạng bản bằng phương pháp phản xạ xung va đập TCVN 2012
TCVN 9490-2012 Bê tông – xác định cường độ kéo nhổ TCVN 2012
TCVN 9491-2012 Bê tông – xác định cường độ kéo bề mặt và cường độ bám dính bằng kéo trực tiếp (phương pháp kéo đứt) TCVN 2012
TCVN 9492-2012 Bê tông – xác định hệ số khuếch tán clorua biểu kiến theo chiều sâu khuếch tán TCVN 2012
TCVN: 2012 Công trình thủy lợi yêu cầu kỹ thuật thiết kế, thi công và nghiệm thu hạ mực nước ngầm TCVN 2012 Không tìm thấy tài liệu
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s